Журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля»  включено до Переліків наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, історичних, економічних наук відповідно